בלוג

משה רבנו – במערת המכפלה (ליום ז' באדר)

מקובל וידוע כי מקום קברו של משה נעלם ונסתר, כמו שנאמר: "ולא ידע איש את קבורתו" (דברים לד). אך מקורות רבים מציינים כי משה הועבר, אחרי קבורתו בעבר הירדן, למערת המכפלה. מידע מפתיע לכבוד ז' באדר!

16.3.16, 19:10 | נעם ארנון | 4741 צפיות

בתלמוד הבבלי, במסכת סוטה דף י"ד, מופיע מידע מעניין על ניסיון לאתר את מקום קברו של משה – ניסיון שלא צלח: "וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא (מושל) של בית פעור: הראנו היכן משה קבור! עמדו למעלה  - נדמה להם למטה,  למטה - נדמה להם למעלה;  נחלקו לשתי כיתות  - אותן שעומדים למעלה נדמה להן למטה, למטה  - נדמה להן למעלה. לקיים מה שנאמר (דברים לד ו) "ולא ידע איש את קבורתו".
בגירסת "עין יעקב" לדף זה מופיעה סיבה – מדוע לא ידוע מקום קבורתו של משה? "מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם. שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בתפילה ויתחננו למשה ויאמרו לו משה רבינו עמוד בתפילה בעדנו. ועומד משה ומבטל את הגזרה מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם".
אך עיון במספר מקורות מגלה כי משה רבנו קבור עם האבות במערת המכפלה:
 
א. ספרי דברים: "וימת שם משה". ומנין אתה אומר מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתם של אבות? נאמר כאן "וימת שם משה" ונאמר להלן "שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו" (ברא' מ"ט) (ספרי דברים פסקה שנ"ז ד"ה "וימת")
ב. תקוני זוהר: "רעיא מהימנא, אנת ואבהן הקיצו ורננו לאתערותא  דשכינתא, דאיהי ישנה בגלותא...מיד קם רעיא מהימנא ואבהן קדישין עימיה" (בסוף הקדמת תיקוני הזהר, י"ז ב')
ג. ספר התמונה לתנא הא-לקי רבי נחוניא בן הקנה: "במערת המכפלה קבורים ה' זוגות, ג' ידועות וב' נסתרות". ופירוש למקובל גדול מבאר -  " הנסתרות הם אדם וחוה משה וצפורה" (ספר התמונה דף ס' ע"ב).
ד. ר' דוד נכד הרמב"ם: "ד"א: "המכפלה" – אמרו רבותינו ע"ה: למשה רבנו ע"ה קברו ה' יתעלה שם, כמו שאמר "ואקברה את מתי שמה", שאם תהפוך "שמה" יבוא "משה" (מדרש ר' דוד הנגיד ע' פ"ד) ע"ש.
ה. בעל "מגלה צפונות": "המלאכים העבירוהו למשה רבנו ע"ה למערת המכפלה, וז"ש "לא ידע איש את קבורתו", אף משה אינו יודע מקום קבורתו, כיון שנקבר מול בית פעור ורואה עצמו במערת המכפלה איננו יודע עיקר מקום קבורתו היכן" (מגלה צפונות דף קמד ע"ש).
ו. "ואמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד בית המקדש להחרב  ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, ויעמדו בבכיה, ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו, ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם וכו' (סוטה י"ד)
ז. מלאכי שרת הביאוהו – מערת שדה המכפלה (ספר בני מאיר ל"ה, א, בשם הראשונים)
 
אם כן, פירוש הפסוק "ולא ידע איש את קבורתו" איננו כי מקום קברו לא נודע, אלא "קבורתו". תהליך פטירתו וקבורתו של משה אכן היו נסתרים ונעלמים. אך לפי כל המקורות, קברו ידוע – במערת המכפלה בחברון.
 
 
4 תגובות
1

כלב נירה הגיב:

הגיוני ופשוט כחיי משה

14.01.2017 21:04

2

איתיאל הגיב:

כמדומני שכך כותב מרן החידא בשם סבו החסד לאברהם זצל [שאגב איתו היה הסיפור הידוע שירד למערה למטה וראה את אליעזר עבד אברהם וכו מובא בהקדמה לספרו הגדול חסד לאברהם ] שמשה רבינו קבור במערה ....

בהזדמנות זו אודה מקרב לב לאנשי הישוב היהודי שבזכות זה עם ישראל יכול להגיע לקברי אבות פתח גן עדן
יהיה שכרם מאת ה

15.03.2017 22:04

3

יהודה דהן הגיב:

עיין במרן החידא בספרו חומת טנך פרשת חיי שרה אות ז' ובספרי על הפ''ס וימת שם משה ותרווה נחת

07.11.2020 23:17

4

ז’וז’ו הגיב:

וכן פירסם דברים אלו - הרב משה יעקב - מחברי הקבוצה שנכנסה למערה, ביחד עם הרב נועם ארנון ועשרה יהודים, בסרט מרתק שנמצא ביוטיוב תחת השם ’סוד מערת המכפלה’. שווה צפייה!!

18.05.2023 21:58